Zakład Pogrzebowy Warszawa
firma pogrzebowa

FORMALNOŚCI

Rozpoczynając organizację pogrzebu wystarczy upoważnić zakład pogrzebowy do załatwienia wszelkich formalności oraz całości pogrzebu.

Z nabytego przez szereg lat doświadczenia zaobserwowaliśmy, że najkorzystniejszą dla klienta formą rozliczenia pogrzebu jest upoważnienie zakładu do odbioru zasiłku pogrzebowego z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również KRUS, MSWiA i WBE.

W większości przypadków w pełni mieścimy się w kwocie zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Ponieważ kwota zasiłku jest wyliczana co kwartał i ogólnie dostępna do wiadomości zainteresowanych, łatwo rozliczyć się wówczas z Rodziną już tylko różnicą kwoty.
Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu i przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałotwany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której ów zasiłek przysługuje.

Gdy zgon nastąpił w Warszawie, każdy warszawski urząd ma obowiązek wystawić akty bez względu na miejsce zgonu i adres zameldowania osoby zmarłej. Jeśli jednak zmarły ma meldunek warszawski a zgon nastąpił poza Warszawą, akty wyrabiamy w Urzędzie właściwym dla miejsca zgonu. Przy tradycyjnym pochówku potrzebne będą 2 akty zgonu, natomiast przy spopieleniu Zwłok niezbędne będą 3 akty zgonu. Urząd bezpłatnie wystawia 3 akty zgonu, każdy następny egzemplarz jest płatny.