Informator – poradnik

Zakład Pogrzebowy MADAR w Warszawie jest przez całą dobę do Państwa dyspozycji, aby służyć pomocą w trudnych momentach po śmierci Bliskiej Osoby. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek postępowania w takich chwilach. Procedury te różnią się od siebie, w zależności od miejsca i okoliczności, w których nastąpił zgon.

W przypadku śmierci w domu:

Jeśli zgon nastąpił w domu – należy wezwać lekarza POZ lub poinformować o zaistniałym fakcie lekarza z Pogotowia Ratunkowego. Lekarz po przyjeździe oraz stwierdzeniu faktu zgonu sporządza dokument – kartę zgonu. Na jej podstawie w Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie wystawiony akt zgonu. Jest to także dokument, który uprawnia zakład pogrzebowy do przewiezienia ciała Zmarłego do chłodni. Od chwili śmierci do wezwania zakładu pogrzebowego muszą minąć przynajmniej 2 godziny. Warto pamiętać, że pogotowie nie może zastosować półśrodka wypisując jedynie tzw. kartę informacyjną, odsyłając po kartę zgonu do lekarza rodzinnego. Jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych (lub też po długiej chorobie) powinien on wystawić kartę zgonu. Dopiero po jej otrzymaniu można zadzwonić zakładu pogrzebowego, aby zlecić mu usługę eksportacji ciała Zmarłego do chłodni.
Zakład Pogrzebowy MADAR Warszawa oczekuje na Państwa telefon pod całodobowymi numerami: 22 678 52 85 oraz kom. 602 635 657.
Zgon należy zarejestrować – na podstawie karty zgonu – w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć. W celu otrzymania aktu zgonu należy przedstawić także dowód osobisty Osoby Zmarłej. Również osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu, powinna mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku, gdy śmierć dotyczy małżonka – wymagany jest dowód osobisty albo odpis skrócony aktu małżeństwa.

Na podstawie wspomnianych wyżej dokumentów Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt zgonu – w 3 egzemplarzach. Za każdy kolejny egzemplarz trzeba dokonać stosownej opłaty.

Zakład Pogrzebowy MADAR w Warszawie, po otrzymaniu od Państwa – na podstawie stosownych dokumentów – zlecenia na organizację usług pogrzebowych, profesjonalnie i kompleksowo zajmie się wszystkim etapami przygotowania Ostatniej Drogi Bliskiej Państwu Osoby. Zlecenia przyjmujemy oraz wszelkich informacji udzielamy pod numerami: 22 678 52 85 oraz kom. 602 635 657.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam wysunąć wniosek, że za najkorzystniejszy oraz najwygodniejszy dla Klienta sposób rozliczenia pogrzebu należy uważać upoważnienie zakładu pogrzebowego do odbioru zasiłku pogrzebowego.

Można go uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz takich instytucji jak KRUS, MSWiA i WBE. Obecnie kwota zasiłku wynosi 4000 zł. Jeśli ogólne koszty pogrzebu są mniejsze – Zakład Pogrzebowy MADAR w Warszawie wypłaci Rodzinie Zmarłego różnicę jeszcze przed pogrzebem.
Warto pamiętać, że taka forma rozliczenia możliwa jest jedynie w przypadku, w którym za organizacje pogrzebu odpowiedzialna jest osoba spokrewniona w prostej linii z osobą zmarłą, tzn. współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo, dzieci przysposobione oraz dzieci drugiego małżonka.

W przypadku śmierci w szpitalu:

Gdy zgon nastąpił w szpitalu (czy też w innej placówce medyczno-opiekuńczej np. hospicjum) większość potrzebnych dokumentów powinna zostać przygotowana przez personel danej placówki. Z nimi udajemy się do zakładu pogrzebowego. Każdy z pracowników firmy MADAR w Warszawie udzieli Państwu niezbędnych informacji o sposobach dalszego postępowania. Wystarczy zadzwonić pod całodobowe numery: 22 678 52 85 oraz kom. 602 635 657.

W przypadku śmierci w wyniku wypadku

(oraz innych tragicznych okoliczności):

Może się zdarzyć, że zgon nastąpi niespodziewanie. W przypadku, gdy podejrzewamy przestępstwo, lub też gdy zaistniał wypadek niezbędne jest powiadomienie Pogotowia Ratunkowego. Lekarz po stwierdzeniu zgonu zawiadamia Policję. Policja po dokonaniu wstępnych oględzin powiadamia Prokuraturę właściwą dla miejsca zgonu. Ciało Zmarłego jest przewożone do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie najczęściej – decyzją Prokuratury – przeprowadzana jest sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyn śmierci. Dopiero po przeprowadzeniu tych procedur z Prokuratury możemy otrzymać pozwolenie na wydanie ciała Osoby Zmarłej Rodzinie, jak również kartę zgonu z podaną jego przyczyną.

Dalsze postępowanie to udanie się do Urzędy Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Jeśli Państwo sobie tego życzą – Zakład Pogrzebowy MADAR sam zajmie się tą procedurą, jak również następującą po niej kompleksową organizacją uroczystości pogrzebowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę pod numerami telefonów: 22 678 52 85 oraz kom. 602 635 657.

Informator - FAQ

Z myślą o Państwa licznych pytaniach i wątpliwościach, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące niezbędnej dokumentacji do zorganizowania pogrzebu.

Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon, wydawany przez lekarza
Akt zgonu – dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego

By uzyskać akt zgonu niezbędne są:
  • karta zgonu
  • dowód tożsamości osoby zmarłej
  • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim
  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon
  • pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu
Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom – zarówno emerytalnym jak i rentowym
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia
  • członka rodziny osób wymienionych wyżej
Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Od 1-go marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Komu przekazywany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.